Over ons.


Geef jongeren de ruimte!


Stichting Jongerencentrum Heelal heeft momenteel 3 jongerenwerkers in dienst en werkt met een wisselende groep vrijwilligers en stagiairs. Gemiddeld gaat het in totaal om zo'n 12 medewerkers. Honderden jongeren vinden elk seizoen hun weg naar het jongerencentrum en vinden een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen.

Onze missie.


Heelal staat voor het bieden van een veilige plek aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar in de Noordoostpolder, waar elke bezoeker wordt gekend, gewaardeerd en gerespecteerd. We bieden ontspannings- en verdiepingsmomenten tijdens inloop, doelgroep-specifieke activiteiten en workshops waarin jongeren zichzelf en hun talenten mogen ontdekken.

Onze visie.


Heelal gaat voor het investeren in de sociale, emotionele, fysieke en geestelijke stabiliteit van jongeren. Dit bereiken we door het aangaan, onderhouden en verdiepen van betekenisvolle en vertrouwenswaardige relaties met jongeren. Zo ontdekken jongeren dat ze geliefd en gewaardeerd zijn en worden ze in staat gesteld bij te dragen aan de stabiliteit van anderen in hun omgeving. We geloven dat God wil dat wij leven in een liefdevolle relatie met Hem, maar ook met andere mensen om ons heen. Vanuit deze levenshouding zien we om naar jongeren en willen we in hen investeren.

Onze doelgroep.


Jongerencentrum Heelal richt zich op alle jongeren in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar die in Emmeloord en omgeving wonen.

Onze identiteit.


De christelijke identiteit is voor jongerenwerkers en volwassen vrijwilligers de basis waaruit we werken. Voor een jongere die vrijwilliger is of een stagiaire is dit geen voorwaarde om mee te werken. We willen jongeren waarderen om wie ze zijn, met hun talenten en datgene waarin ze beperkt zijn. We focussen niet op eventuele problemen maar werken samen aan oplossingen.

We willen er voor jongeren zijn door samen met hen op weg te gaan, samen met hen te zoeken naar antwoorden op de vragen die ze hebben en samen actie te ondernemen. Zo helpen we jongeren zichzelf te ontplooien en zullen we daar als medewerkers een ondersteunende rol in nemen. We bieden jongeren een plek en de kansen om te groeien tot emotionele, sociale, fysieke en geestelijke stabiele persoonlijkheden.

Ons werk is voor jongeren. Daarom besteden we het grootste deel van onze tijd aan direct contact met jongeren. In dit contact vervullen we een voorbeeldfunctie. Dat betekent de Heelal-gerelateerde waarden uitdragen en voorleven. We gedragen ons respectvol tegenover de jongeren.

We zorgen ervoor dat bezoekers zich op hun gemak voelen door te luisteren naar hun verhaal en dit te onthouden. We hebben een grote harde schijf en een snelle werkprocessor nodig: veel informatie onthouden en deze snel weer kunnen oprakelen. Door te weten en onthouden wat er speelt in het leven van een jongere, blijf je betrokken en voelt de jongere zich gezien en gewaardeerd.

Onze speerpunten.


Speerpunt 1 - Talentontwikkeling.
Heelal is er op gericht jongeren te laten groeien op het sociale, creatieve, muzikale en technische vlak, uitgaand van de natuurlijke talenten die in de jongeren aanwezig zijn. We werken vraaggericht en stimuleren en motiveren jongeren om met hun talent aan de slag te zijn. We bieden ondersteuning en begeleiding vanuit onze eigen talenten en kwaliteiten of zoeken een persoon die over de juiste kwaliteiten beschikt.

Speerpunt 2 - Meidenwerk.
We willen meiden in de puberteit en adolescentie zich gewaardeerd, erkend en gerespecteerd laten voelen. Daarvoor is het belangrijk dat ze groeien in zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfinzicht. We bouwen aan vertrouwenswaardige relaties met meiden door creatieve activiteiten. Meiden die daaraan toe zijn bieden we een methode om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling in een kleine groep. We richten ons in het bijzonder op jonge moeders.

Speerpunt 3 - Jongerenparticipatie.
Jongeren met wie we een vetrouwensband opbouwen willen we activeren zich in te zetten voor anderen. We zijn niet alleen een plek waar jongeren kunnen consumeren, maar we zijn ook een plek waar jongeren actief worden betrokken bij het programma en de processen. We doen relationeel jongerenwerk. Dat betekent dat we oprechte interesse tonen. Jongeren zijn actief als vrijwilliger of dragen bij aan de verschillende projecten. Jongerenparticipatie is wederkerig. We zoeken hen op in hun leefwereld, daarom werken we ambulant.

Algemene gegevens Stichting Jongerencentrum Heelal.


Naam: Stichting Jongerencentrum Heelal.
RSIN/fiscaal nummer: 853020759
IBAN Nummer: NL54RABO0139841946
Postadres: Uitloop 42, 8307 DR Ens
Telefoonnummer: 06-11233196
Voorzitter:

Jelle Stevens

(Adres: Noordermiddenweg 6-2 8311 RA Espel)
Penningmeester: vacant
De bestuurders ontvangen geen beloning.

Doelstelling.


De stichting heeft ten doel:
a. Het scheppen van aan leeftijd en situatie aangepaste veilige mogelijkheden tot spel, creatieve activiteiten en recreatieve ontmoeting van leeftijdgenoten;
b. Het bevorderen van zelfwerkzaamheid van jongeren en jeugdigen op het gebied van culturele en technische ontwikkeling;
c. Het organiseren van vormingsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren en al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daar bevorderlijk aan kan zijn.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
a. Het onder leiding en aanwezigheid van jongerenwerkers en vrijwilligers organiseren van een regelmatige inloop.
b. Het organiseren van activiteiten op het gebied van muziek, creativiteit en sport;
c. Het organiseren van activiteiten gericht op specifieke groepen;
d. Het aanbieden van ondersteuning en/of lichte vormen van begeleiding aan jongeren;
e. Het geven van voorlichting.

Jaarverslagen en -rekeningen.


Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2017 is in concept geplaatst omdat het huidige bestuur, met interimvoorzitter en nieuw aangetreden penningmeester per januari 2018, nog enkele posten wil bespreken met OM die de jaarrekening heeft opgesteld en belanghebbende was. Bepaalde posten zijn namelijk nog onduidelijk. En door de bestuurswisseling is het huidige bestuur niet geheel op de hoogte van de historie/inhoud van deze posten. Er zal nog een gesprek met OM hier over gehouden worden. Dit is op dit moment nog niet mogelijk daar de administrateur van OM door omstandigheden niet op kantoor van OM aanwezig is en de vervanger van hem nog een en ander moet nakijken.
Concept Jaarrekening Stichting Jongerencentrum Heelal 2017

Doelstelling.